Nakupujete v obchůdku chráněné dílny.

Sociální podnikání

Společnosti MISTKA SEWING s.r.o. se zavazuje k naplňování principům sociální ekonomiky. 

 Sociální prospěch

 1. a) Společnost se hlásí k myšlence komunitní podpory lidí. V oblasti zaměstnávání garantuje zaměstnat minimálně 50 % (slovy: padesát procent) znevýhodněných osob (zdravotně postižené, zástupce etnických menšin, osoby z jiného sociokulturního prostředí, mladé lidi ohrožené sociálně patologickými jevy a jinak sociálně a zdravotně znevýhodněné) na trhu práce z celkového počtu zaměstnanců společnosti.
 2. b) Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin budou participovat na směřování společnosti. 
 3. c) Společnost bude klást důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců. 
 • Společnost se zavazuje vytvářet pro své zaměstnance takové podmínky, aby byl zajištěn jejich přístup k informacím, tak aby byl umožněn jejich kariérní růst tam, kde je to možné, včetně růstu úrovně jejich vzdělávání a pracovních dovedností.
 • Zaměstnanci jsou během zkušební doby seznamováni se strukturou společnosti a jejího řízení, přehledem jednotlivých pozic a možnostmi jejích dosažení, náplněmi práce, možnosti úvazků, mzdovými předpisy, jakož i s možnostmi výběru benefitů a participací na chodu společnosti.
 • Zaměstnanci budou mít možnost dále např. podávat stížnosti, své náměty a připomínky dle zavedených vnitřních směrnic. Ve společnosti budou pravidelně probíhat šetření, která budou sloužit ke zjištění aktuální situace mezi zaměstnanci, naplňováním jejich zaměstnaneckých potřeb a poměrů a vztahů uvnitř společnosti.
 • V oblasti práv zaměstnanců klade společnost důraz na dodržování základních etických a pracovně-právních principů.

 Ekonomický prospěch 

 1. a) Společnost se zavazuje část svých zisků (nejméně 51 % (slovy: padesát jedna procent)) reinvestovat do podpory integrace znevýhodněných skupin občanů společnosti, podpořit tak výše uvedené programy a přispívat k naplňování myšlenek sociálního podnikání.
 2. b) Společnost se zavazuje, že minimálně 30 % (slovy: třicet procent) příjmů bude zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje zboží nebo služeb.

 Environmentální prospěch 

 1. a) Společnost usiluje o naplnění svých závazků vůči životnímu prostředí. Své podnikatelské aktivity připravuje tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí. Především se zaměřuje na minimalizaci odpadu z výroby a ochranu životního prostředí před jednorázovými plasty. 
 2. b) Jako vedlejší aktivity v oblasti environmentální ochrany využívá recyklovaného papíru, recyklovaných obalů, energeticky nenáročných přístrojů a ekologicky šetrných výrobků.

 Místní prospěch 

 1. a) Společnost se svými produkty a službami snaží přednostně uspokojovat místní komunity a místní poptávku. 
 2. b) Společnost využívá přednostně místních zdrojů. 
 • Společnost přednostně zaměstnává místní obyvatele nebo nakupuje od místních dodavatelů.